Бу сир талбата (меню)
Catalog categories
Сиэр-майгы. Сигили [4]
Муусука [55]
Наука [17]
Култуура [5]
Искуустуба [13]
Литирэтиирэ [1]
История [0]
Main » Articles » Култуура » Литирэтиирэ

Уххан. Күн сирин үтүөтэ

Кµн сирин µтµітэ

 

 

Бу орто дойду ордуга

Бу кµн сирин µтµітэ, µчµгэйэ

Бу кэм кэрдиис кэрэтэ, дьиктитэ

Эт эрэ кимий, тугуй?

 

Мин ону тугунан кэмниибин?

Мин ону тугунан ыйыыбын?

Мин ону кимиэхэ холуубун?

Эт эрэ кимий, тугуй?

 

Билбэтим киминэн,

 тугунан кэмниэхпин

Билбэтим, кимиэхэ

туохха холуохпун

Арай билэбин, сµрэ±им

кими, тугу суохтуурун

Арай билэбин, кутум – сµрµм 

туохтан долгуйарын.

 

Кµн сирин кµндµтµн кірдіін

Кµнµ дьылы хото барыыбыт

Бэлэм ханна эрэ баары ирдээн

Олохпутун халтайга аныыбыт.

 

Кµн сирин кµндµтэ, µтµітэ

Эн бэйэІ буоларгын билбэппит

Кµндµ, кэрэ бэйэбит сµрэхпитигэр

Ґіскµµрµн , итэ±эйбэппит...

                                            


ТЫЛ  БААґА  ОСПОТ

 

 

Буолан ааспыты ким да соппот

Тыл тыыппыт баа¤а оспот

Буола илиги бу дэниллибэт

Суо±у субу диэн туттуллубат

 

Буолбуту , буолары, буолуохтаа±ы

Чугастаа±ыны уонна ыраахтаа±ыны

Тыл тыына барытын силимниир

Сурукка бичиккэ ти¤э ситимниир

 

Барыны бары тыл баар оІорор

Ис хо¤оонунан, дьиІинэн толорор

СаІа тыла эн олоххунан олорор

Ґтµі±µн, мікµгµн иннигэр хоторор

 

Тыл тыыппыт баа¤а оспот

Тыл тиллии уонна ілµµ тыыннаах

Тыл тірді ТАТ ААР таІаралаах

Куту сµрµ хамсатар  саталаах

 

Умнуллубат уотунан салыыр

И¤ирэ±инэн истиІинэн илгийэр

Сµрэххэ суруллубуту ким да соппот

Тыл баа¤а тиллэ турар, сµгµн оспот

 

                                      2003.

 

Эн кими истэ±ин?

 

 

Аа¤ар дьон айдаанын

Атас до±ор айахтатарын

А±аІ ийэІ иитэр тылын

Атын ійдііх дьон  сµбэтин?

 

                   Эн, кими истэ±ин?

 

Айыы µірэ±ин алгы¤ын

Атын итэ±эл албынын

Тойон хотун толкуйун

Тор±он, аччык ынчыгын?

 

                   Эн кими истэ±ин?

 

Ґтµі – мікµ диэн араара

Ґірэх билии µгµ¤µ этэрин

Ґ¤µ - таамах  тыллаах

Ґгµс дьон µллэ µ¤µктµµрµн

 

Эн, кими истэ±ин?

 

Дьол соргу іспіт ірігійµн

Сор – муІ солбонутар содулун?

Айыы таптал албанытар аатталын

Ј¤µін – іс ілбі±µрдэр і¤µн?

                  

                                      Эн , истибиккин и¤иллээ!

 

Эн, атын дьону буолбатах

Эн, куккун сµргµн и¤иллээ

Сµрэ±иІ ійгµнээн эти¤эр

Бµппэт міккµірµн дьµµллээ

 

                                      Эн , и¤иллээбиккин илдьирит!

 

И¤иллээбитиІ илдьирийэ илигинэ

Сµрэххэр, дуу¤а±ар иІэримэ

Санаа киринэн хо±унан

Куккун сµргµн толорума.

 

                                      Эн, илдьириппиккин иІэрин!

 

Илдьириппиккин иІэринэ саа¤ылаа

ИстибитиІ ис дьиІин ба¤ылаа

Сµрэх дуу¤а чуор кулгаахтаах

Ки¤и ийэ кутунан истиэхтээх.

 

 

                                      2003


ÁÓÎËÀÀ××Û..

Àëáûí àííà ÷û÷ààñ
    êûðäüûê àííà äèðè²
Êó´à±àí ³ðµµ ä³á³²
    µ÷µãýé êóðóóê µëýëýýõ
                  буолааччы,áóîëàà÷÷û..

ʳëäüµí áû´ûû ê³ïñ³ðê³é
    àëáûí áû´ûû õàëòàðõàé
¥òµ³ µðäý µðµìýëýýõ
    ñûìûéû µðäý ñûòûãàííààõ
                  буолааччы,áóîëàà÷÷û..

Äèðè²òýí ýòэр чахчы òûë -
    äèëýé äüè²èíýí òóîëàà÷÷û
Ààðàòòàí ýòэн àëêûéàð òûë -
    àëáûíûíàí айа òóòàà÷÷û
        буолааччы, буолааччы..

Òµ³êµí áû´ûû ірµµ
    ò³òò³ðµнµ тµі¤эр òµ³ðýõòýýõ
¥òµ³ áû´ûû мэлдьи
    µ÷µãýé µгэс µ³ðýõòýýõ.
         буолааччы, буолааччы..

Ñèèêýé сидьиІ ýòèè
    ñèïïýòý±ý сиэри ñèëèêòèèð
Áóñïóò хоппут ýòèè
        бóîëáóòó кэлэри кэрэ¤элиир.
        буолааччы, буолааччы..

¥òµ³ èêêè, ì³êµ èêêè
    µ³ðý – äüµ³ðý
èíè – áèèëýð.
¥ðµ² èêêè õàðà èêêè
    Ґµт - µкчµ
        бии биирдиилэр.

Хàéûð±àñòààõ
õàðà áûàðû²
        õàéàòûí îðäîðîð
ѵäµðµµííýýõ
ñµáý ñµðý±è²
        ñ³áµëµµðý òóãóé?
Áýéý² áèëýðãèíýí
    áýéý² òàëàðãûíàí
        áóîëàà÷÷û,
Îëî±î² î²îîéµãà
    îííóê òóîëàà÷÷û
βî´óó² ýéèýíý
    îííóê áóîëàà÷÷û!
                    Уххан   
Äüý óîííà..

Ýïïèò ýòèèãèí ýðèäüèýñòýýí
Ñà²àðáûò ñà²à±ûí ñàà´ûëààí
Êýòýõòèèðý ñàíàà±ûí êýòýýòèì
Óîðáàëûûðà ³éãµí ìàíààòûì

Ìèí èñòýðáèí  áîïïîêêóí
Ìèí ê³ð³ðáµí òîõòîïïîêêóí
Òóãó ñýðýéýðáèí, òààéàðáûí
Ñèòýí àà±àí äà áèëáýêêèí.

Èýéèê ñµðýõõèí èðäýýí òèéäèì
Õàðà áûàðãûí õàéàí áóëëóì
Êóòó² êóóëàòûãàð êóòóëóííóì
ѵ𵲠ñµðýëèãýð ñµ´ýí êèèðäèì.

Äüý óîííà íüà²ñûé, ñû²ñûé
Ýòèý² èííý ýòèòòýðý îëîðîáóí
Ñà²àðûಠèííý ñàíàà±ûí î²îðîáóí
Àà±à àòòàðà äîëî±îéãóí òîІîðîáóí...


Сымыйа эрэйэ

Ñûìûéàíû
  êûðäüûêêà áóêêóéàí
     ñûà- ñûì êóðäóê
        áèýðáèòè²
Ха¤ан да буолбаты
    ха¤ан та¤ааран
        хаахайдаан хаа¤ылаан
            ханалыппытыІ
Òóîêêàòà ñóî±ó
  êµµðêýòý, µëµííýðý
     òóóñòààí òóìàëààí
          туманнаабыты².
Ýïïèò òûëãûí
   этириэс èòý±ýéýííýð
       ýëáýõ да  êè´è
              ýðýéäýííý
Ýðýë ñàíààëàðà
   эстэ ýëýéýííýð
       ýéèãèííüèêòýí
            дьэ êýëýéäý.
       


    Сууралла умуллуу

Ñàïïà±ûðáûò áûëûòòàð
ñàíàà óòà±ûíûû
ñó´óêòóéáóò áàðûêêà
            ñóóðàëëà ñµòýëëýð.
Óëóãóðáóò áà±àëàðûì
    óìíóëëóó äîéäóòóãàð
        óîõòàðà êûëûííàðà
            óìóëëà óñòàëëàð.
Суураллар умуллар
сулумах санааларым
        суохха сууланан
            сурахха са¤аллар.
Кураанах хаата
    куруспун куу¤ан
        кумаламмыт дуу¤ам
            кумалааныгар олоробун.
Олоробун оторуна
    оло±ум  барахсан
        оІорбут баастарын
                  ото¤уттуу, о¤оруна.

ИЭРЭў СААРАў

Ытыам иґин харах уута кэлбэт
Ыллыам и¤ин ырыа тыла тийбэт
Суохпун баарбын билбэппин
Сура±ын субутун кыайан эппэппин.

Јйдµім и¤ин ійдібµлэ кіпсігій
Јйінµім и¤ин ійінірі кіІдій
Тутуом и¤ин туура тутаах суох
         Тугум эрэ туохха эрэ итэ±эс
          
Дьэ дьикти да тµгэн буулаата
Аа¤ан, ара±ан биэрбэккэ у¤аата
ИэрэІ саараІ иэдээнэ диэлийэр
Ылбат биэрбэт ынырыга дьиэтийэр.

Ынчыктыам да буоллар ы¤ыктыбакка
Ыраахтан ыраны ыІыран а±алан
Ыан ылабын ылламматах ырыаларбын
Ыраа¤ырдар чэлгитэр тылларбын.

Онтон эмиэ олох кµµрээнигэр
Олох ту¤а охсу¤уу ортотугар
Дьонум ту¤а дьоруо айаІІа
Дьоллоох тэІэ сылдьабын этэІІэ.
 

 

 

 


Category: Литирэтиирэ | Added by: uhhan (2008-11-18)
Views: 3402 | Comments: 1 | Rating: 0.0/0 |
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]
Login form
Көрдөө (поиск)
Атын сирдэр
Ааҕыылар

Баар бары (online): 12
Ыалдьыттар (гостей): 12
Кыттааччылар (пользователей): 0
Copyright Uhhan © 2023