Бу сир талбата (меню)
News topics
Политика.Митинги. Пикеты. Партии [890]
Мысли. Думы.Мнения, обсуждения, реплика, предложения [249]
Суд-закон.МВД.Криминал [1238]
Право, закон [316]
Экономика и СЭР [819]
Власть Правительство Ил Тумэн [1176]
Мэрия, районы, муниципалитеты [392]
Мега пректы, планы , схемы ,программы. ВОСТО [206]
Сельское хозяйство,Продовольствие. Охота и рыбалка [539]
Энергетика, связь, строительство.транспорт, дороги [143]
Коррупция [848]
Банк Деньги Кредиты Ипотека Бизнес и торговля. Предпринимательство [284]
Социалка, пенсия, жилье [273]
ЖКХ, строительство [131]
Образование и наука. Школа. Детсад [211]
Люди. Человек. Народ. Общество [202]
АЛРОСА, Алмаз. Золото. Драгмет. [657]
Алмазы Анабара [161]
http://alanab.ykt.ru//
Земля. Недра [240]
Экология. Природа. Стихия.Огонь.Вода [364]
СМИ, Сайты, Форумы. Газеты ТВ [149]
Промышленность [43]
Нефтегаз [276]
Нац. вопрос [283]
Соцпроф, Совет МО, Общ. организации [65]
Дьикти. О невероятном [182]
Выборы [650]
Айыы үөрэҕэ [77]
Хоһооннор [5]
Ырыа-тойук [21]
Ыһыах, олоҥхо [100]
Култуура, итэҕэл, искусство [358]
История, философия [223]
Тюрки [76]
Саха [144]
литература [38]
здоровье [460]
Юмор, сатира, критика [13]
Реклама [7]
Спорт [121]
В мире [86]
Слухи [25]
Эрнст Березкин [88]
Моё дело [109]
Геннадий Федоров [11]
BingHan [4]
Main » 2014 » Ыам ыйа » 31 » ÛÐÛÀ ÁÀÐÀÕÑÀÍ, ÛÐÛÀ!
ÛÐÛÀ ÁÀÐÀÕÑÀÍ, ÛÐÛÀ!
12:07

Óõõàí  Ырыа күнүнэн!

ÛÐÛÀ  ÁÀÐÀÕÑÀÍ, ÛÐÛÀ!

 Ûðûà áàðàõñàí, ûðûà!
  
Ýí, èýãýéýð èêêè àòàõòàà±û
      èííèíýí ñèðýéäýý±è    èýòýí- êóîòàí
              èñòè²èí, è´èðý±èí ó´óãóííàðà, óìñóãóòàð, óãóéàð  
                      дüèêòè àáû²,  äîìó², хоìó´óíó² 
                                 òóîõõàíûé?
 
Ûðûà áàðàõñàí ûðûà!
 
 Ýí, ýäýðèòòýí ýìýíèòòýí
         òóòóëóãà ñóîõ    êóòòàðû òóòàð
                  ñµðäýðè ñµµéýð    ñµðýõòýðè óóëëàðàð
                            ³éä³ðµ ³ðµêµòýð    ³ëá³ò – ñµïïýò êûà±û²
                                     õàíòàíûé?
 
Ûðûà áàðàõñàí ûðûà,
 
Ýí, õàéäàõ ê³ðµ²íýýõõèíèé?
Ýí, õàéäàõ ³²í³³õõµíµé?
Ýí, õàéäàõ àìòàííààõõûíûé?
Ýí, õàéäàõ ñûòòààõõûíûé?
 
Ûðûà áàðàõñàí, ûðûà!
  
Àõòûë±àí êóðäóê
   àëûñ äà êµµñòýýõõèí
        оëîõ, î²î´óó êóðäóê
              îëóñ äà óóñòóêêóí.
                    ыðà ñàíàà êóðäóê
                           ýí ûðààõõûí, ýí ÷óãàñêûí
 
Ìèí, ýéèãèí ñàòààí òóïïàïïûí
Ìèí, ýéèãèí êûàéàí ê³ðá³ïïµí,
 
Ýí ìèýõý,
   ýïïýêêý êýëý±èí
          эéìý´èòýí, óéó´óòàí
               óõõàììûí ó´óãóííàðàí
                      ñàéû´ûííàðà±ûí...
  Ûðûà áàðàõñàí ûðûà,
оë ýðýí ³ðµµ, -
    ýí- ìèýíý±èí!
 
Ûðûà áàðàõñàí, ûðûà!
  
ѵðýõõý, äóó´à±à òèéý
      êýðý ûëëûãûí òýëýð,
          іéã³ ñàíàà±à è²ý
               àëãûñ òûëûí ýòýð
                     сµïïýò áµïïýò
                            ñµäµðµµííýýõ
                                  êµµñòýýõõèí!
 
Ûðûà áàðàõñàí, ûðûà!       
 
Ìèí, ûàë áóîëàð äî±îðáóíóóí
     ыàëäüûòòûûð àòàñïûíûûí
            ûðààõ, îìóê äà äüîíóíóóí
                    ыïñàðàí, ñèòýðýí êýïñýòýð
                            ûðûà äèýí òûëëààõïûí!
 
Ырыа барахсан, ырыа!
  
Ûàðûûáûí äà à´àðûíàðáàð,
   ûêñûûð ìóíàð äà òµãýììýð.
         µ³ðµµáµí äà µëëýñòýðáýð,
            äüîëáóòòàí äüî²²î áýðñýðáýð
               ыðààñêà êýðý±ý óãóéàð
                  ûðûà äèýí ñèðäüèòòýýõïèí!
 
Ûðûà áàðàõñàí , ûðûà!
        
Ýí, õàéäàõ ê³ðµ²íýýõõèíèé?
         Ýí, õàéäàõ ³²í³³õõµíµé?
         Ýí, õàéäàõ àìòàííààõõûíûé?
         Ýí, õàéäàõ ñûòòààõõûíûé?
 
Ûðûà áàðàõñàí, ûðûà...
 
                                      1992 ñûë. Ûòûê Ìûðààí.
 
Уххан
 

Уостан тµспэт ырыалар­ - Уостан хаалбат ыралар

Јйтін санааттан іспіттµк
Јртін ыраахтан сµппэттик
ИстиІ иґирэх иитиилээх
Иэтэр ­ куотар иІиилээх
 

Уостан тµспэт ырыалар ­
Умнубат, уйа±ас ыралар.

Кукка сµргэ уйаламмыт
Сµрэххэ сµрэлгэ µйэлэммит
Сµппэт ахтыы сирдьитэ
Эдэр сааґым илдьитэ
 
Уостан тµспэт ырыалар­
Уґун  µйэлээх ыралар.
 
Уус ­ уран тыллардаах
Илэ тиллэр иэйиилээх
Кітір кімµс дор±оонноох
Сайар санаа салгыннаах
 
Уостан тµспэт ырыалар ­
Уостан хаалбат ыралар.
 
 
2005.
Уххан
Ыра тыла - ырыа
Ырам тыллар - ырыа тыла
Мин сµрэхпэр иитиллэ±ин
Ырам тыына - ырыам тыла
Мин ийэ куппар тылла±ын
 
Иэйэр кутум,- ырыа кутум
Уран тылбар у¤улла±ын
До±у¤уолга, кэрэ куоласка
Дьуорэлэ¤э кутулла±ын
 
Мин кµндµлµім эйигин
Ыра ы¤ыа±ын тылынан
Толору ырыа куттаах
Кыынньар иэйии кымы¤ынан
 
Сынньан сылаанньый до±оруом
Сылаас сыдьаай тыллартан
Манньый, астын сэгэриэм
Ыралаах ымыы ырыаттан
 
Ыраланарым тухары
Ырыа мин сµрэхпэр уйалаах
Санаам сахалыы саргыта
Ырыам тылыгар тыыннаах
 
16.12.2003
 
Уххан
Ырыа  Санаа
Ырыа санаа кынатыгар уйдаран
До±уйар дор±оон дуорааныгар дайдаран
Мин кітібµн кій кіІµл салгыІІа
ИстиІ иґирэх иитиилээх эйгэ±э
 
 
Ыра санаам – Ырыа Санаам!
Санааларым – ырыаларым,
        мин кітір кынаттарым
Ыра санаа – ырыа санаа
Алыптаах тµгэни анаа!
 
 
Тылтан тыллар иэйиибэр иитиллэн
Музыка айыллар абылаІар ылларан
Мин ырыа санаабын ыллыыбын
Мин оло±у олуґун таптыыбын
 
Ырыа санаабын ыллаан ыытабын
Сµрэхтэн сµрэххэ сµрµ кітіхтµн
Алыптаах дор±оон кэрэ куолас
АстылаІ хомуґуна буолуохтун
 
3,02,2011

 
Уххан
 
Уйа±ас иэйии
 
Уйа±ас иэйии уйул±абын хамсатта
Уйуґуйбут сµрэхпин ууллара уоскутта
Сайа±ас сыґыан санаабын саймаарта
Сатаҕай ба±абын сааґылыы салайда
 
ИстиІтэн ирэммин иэйиибэр иІним
Иґирэххэ сууланан ис дьиІмэр киирдим
 
Эйиэхэ эІээІнээн тула±ар туоххаґыйан
Аттыгар амарахтыйан атыттардан ордорон
Таба талан таптаатым  дуу тугуй
Сірµ-сіпсөөн сібµлээтим дуу тугуй
 
Эйигин эрэ, эйигин эрэ тоҕо эрэ
Эймэґитэр эйгэ, эйэ±эс элээн оҥостон
Саймаардар сайаан туймаардар тула гынан
Олоруохпун баҕардым олус уһуннук
 
       Уххан
 
Тыа сирэ бараххан!
 
Иэйиэхситтээх ийэ дойдукам    
Айыылардаах айбыт халлааныгым         
Тіліґµйбµт µіскээбит төрүт сирим!           
Тіріін тіннір тµбэ­тµілбэм!               
 
КиэІ хонуугар, хоргун ходуґа±ар,          
Хоро±ор муостаа±ым мунньустар           
Аралы алааскар, сыыйыы сыґыыгар     
Сыыспай сиэллээ±им сыбыытыыр.         
 
Арыы аллар, эти эмсэхтиир                  
Ахтар ­ саныыр тыам сирэ бараххан,    
Айыыґыт айыл±а, Иэйиэхсит эйгэ        
Айыы дьонноох Сахам сирэ
 
Тыын угар тыа сирэ бараххан,              
Аскын ­ µілгµн а±ынным аххан!             
СириІ аґа ситэн дьэ  буста,                 
ҐµнµµІ, быйаІыІ дьэ тубуста!             
 
Кэлэр кэскили кэрэґиттиир                  
Кэнчээри кэрэмэс кэскилэ                   
Ґµнэр кілµінэ µіскµµр биґигэ             
Саргы-Дьаалы  Сахам сирэ !                
 
 
2005 с.
Уххан
 
Айхаллыахха уруйдуохха!
 
УрааІхайдыыр сахалар
Уунан тийбэт уйгуга
Уґаан тіріін иґиэххэ
Уруу-аймах тэнитиэххэ!
 
Саха буолбут аатыгар
Саргылардаах олоххо
Сайдан µµнэн тийиэххэ
Санаалары салайыахха!
 
Айыы аймах дьонноро
Айбыт халлаан аналын
Айымньылаах µлэннэн
Айхаллыахха уруйдуохха!
 
Кµннµµр ууґа дэнэммт
Кµнµн аайы тупсаммыт
Кµргµімµнэн сылдьаммыт
Кµµтэр кэскили уґаныахха!
 
Киґи буолбут аатыгар
Килбиэннээхтик туттуохха
Киэннээх ааппыт суолугар
Кимэн киирсэн биэриэххэ!
 
Сирдээх уоттаах буоламмыт
Силигилээммит ситэммит
Симэлийбэт туґугар
Сириэдийэн тахсыахха!
 
Јлбіт сµппэт туґугар
Јйтін сµбэ буламмыт
Јйдіін дьµµллээн тураммыт
Јрігійгі тийиэххэ!
 
2000 с.
 
 
Уххан
 
 Ґірµµннэн
 
Айар тутар майгыга
Айыы санаа алтыґа
Алгыс тылы кіті±і
АмалыйыІ µірµµннэн

Орто дойду оло±о
Ґірµµннэн кэмнэнэр.

Ґµнэр кутуІ туруутун
Искэр кµµґµІ иитиитин
ЈйµІ санааІ µµнµµтµн
Ґтµі  µірµµ µіскэтэр.

Кµннээх тµбµк кэскилэ
Ґірµµннэн кэмнэнэр.

Ба±а санаа ырата
Кэрэ±иттэн µірµµгэ
Кэлэн этэн иґиитэ
Ґчµгэйдээх, µйэлээх .

Кэлэр кэмиІ киэргэлэ
Ґірµµннэн кэмнэнэр.

Ґірµµ эрэ µµнэрин
Ґтµі µгэс оІостон
Ґчµгэйгэ холооІІут
Ґірµµ кэмэ кэмнэниІ

Биирдэ тиксэр олохпут
Ґірµµннэн кэмнэнэр
Сырдык µірµµ кыымынан
СылыттыныІ сµрэ±и
 
 

Уххан тыла

А.Егоров муусуката.
Үөр күн сырдыгыттан!

Аламай кµн сырдыгынан!
Сыламныыр аламай кµнµнэн!
ҐірµІ кµн сырдыгыттан!
Бµгµн этэІІэ сылдьаргытыттан!
 
Сарсыарда эрдэ туран
Илин диэки кірібµн
Ґµммµт кµммµн тургуутуу
Кµн сырдыгын уруйдуу
 
Ґірэбин кµн сырдыгыттан
Бµгµн этэІІэ сылдьарбыттан
Кэрэни кэрэхсиир
Киґилии буолбуппуттан!
 
Дьµґµйэ -дьµµллээн кірдіххэ
Аттыбар ірµµ баарым
Бэйэм сор±ото буолбутун
Бµгµн кэлэн билэбин
 
Ґірэбин кµн сырдыгыттан
Бµгµн этэІІэ сылдьарбыттан
Кэрэни кэрэхсиир
Киґилии буолбуппуттан!
 
Аараан ааґар тулалыыр эйгэм
Тулаайахсыппат, тутахсыппат
Миигин атыІырыы кірбіт
Ол аата аналым бэйэбэр
 
Ґірэбин кµн сырдыгыттан
Бµгµн этэІІэ сылдьарбыттан
Кэрэни кэрэхсиир
Киґилии буолбуппуттан!
 
Ааххайбат да тµгэммин
Аттара санаан кіріммµн
Кµндµргэтэр кістµµннэн
Сµрэхпэр µірµµ ииттэбин
 
Ґірэбин кµн сырдыгыттан
Бµгµн этэІІэ сылдьарбыттан
Кэрэни кэрэхсиир
Киґилии буолбуппуттан!
 
Аламай кµн сыламынан!
Сыламныыр аламай кµнµнэн!
ҐірµІ кµн сырдыгыттан!
Бµгµн этэІІэ сылдьаргытыттан!
 
Уххан
 
До±уґуол  До±отторум
 
До±уйар до±уґуол аргыстаах
До±отторбун эґигини мунньан
Дор±оонноох дьоро киэґэннэн
Дьоґун дьоммун кµндµлµім
 
Айар куттаах атастарым
Айымньылаах аргыстарым
До±отторум, до±отторуом
До±уґуол до±отторум!
Ырыа санаа ырыаґыттара
До±уґуол до±оторум!
 
 
Дуораґыйдын бу киэґэҕэ
Дьоруо дор±оон, до±уйар до±уґуол
Дьиэрэґийдин дьикти куолас
Ылланнын ымыылаах ыра
 
Иэйэр сµрэххэ уйаланар ыра
Иґирэ±инэн иилиир истиІ ырыа
Ыраттан ырыа±а иитиллэр иэйии
До±уґуол буолан долгута ыІырыа
 
 
 
3,02,2011
 
Category: Ырыа-тойук | Views: 1480 | Added by: uhhan1
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]
Сонуннар күннэринэн
«  Ыам ыйа 2014  »
БнОпСэЧпБтСбБс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Көрдөө (поиск)
Атын сирдэр
Ааҕыылар

Баар бары (online): 12
Ыалдьыттар (гостей): 12
Кыттааччылар (пользователей): 0
Copyright Uhhan © 2022